Page 10 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 10

Ed : Ê-dê-ki-en
       Pl : Phi-líp-phê
       Ep : Ê-phê-xô
       Plm : Phi-le-môn
       Er : Ét-ra
       1Pr : 1Phê-rô
       Et : Ét-te
       2Pr : 2Phê-rô
       G : Gióp
        R :Rút
       Ga : Gio-an
        Rm : Rô-ma
       1Ga : 1Gio-an
        1Sb : Sử biên niên quyển I
       2Ga : 2Gio-an
        2Sb : Sử biên niên quyển II
       3Ga: 3Gio-an
        1Sm : Sách Sa-mu-en quyển I
       Gc :Gia-cô-bê
        2Sm : Sách Sa-mu-en quyển II
       Gđ : Giu-đa
        St :Sáng thế
       Gđt :Giu-đi-tha
        Tb : Tô-bi-a
       Ge : Giô-en
        Tl : Thủ lãnh
       Gl : Ga-la
        1Tm : 1Ti-mô-thê
       Gn: Giô-na
        2Tm :2Ti-mô-thê
       Gr : Giê-rê-mi-a
        Tt : Ti-tô
       Gs : Giô-suê
        Tv : Thánh vịnh

       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15