Page 3 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 3

THAY LỜI TỰA CHO BẢN DỊCH

       Cảm hứng bởi việc đón nhận Bartôlômêô Garelli của Don
       Bosco mà Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, bản dịch
       của T.T.Đ/MAC/OPN đƣợc giới thiệu với các thành viên
       trong Gia Đình Salêdiêng Don Bosce.

       Đón nhận Bartôlômêô Garelli

       Tôi vừa mới đến ở “Nhà Chung” với một linh mục khác, liền
       bị níu kéo bởi một nhóm thiếu niên chạy theo tôi trên các
       đƣờng phố và nơi các quảng trƣờng. Chúng theo tôi về tới
       phòng thánh của nhà thờ của viện, nhƣng tôi không thể trực
       tiếp lo cho chúng, vì không có chỗ cho chung sinh hoạt. Một
       việc bất ngờ và ý vị đã xảy ra, nên dịpcho tôi thử tìm cách
       thực hiệndự tính của tôi, lo chăm sóc các thiếu niên sống
       lang thang khắp thành phố, nhất là những em vừa ra khỏi
       nhà tù.

       Ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm (8 tháng 12 năm 1841), vào
       giờ nhƣ mọi ngày, tôi chuẩn bị mặc áo để dâng Thánh Lễ, thì
       ông từ nhà thờ, Giuse Comoti, thấy một thiếu niên đứng ở
       một góc. Ông liền bảo em tới giúp lễ cho tôi.

         - “Tôi không biết! – em ấy trả lời cách ngƣợng ngùng.
         - Lại đây, tao muốn mày giúp lễ mà.
         - Tôi không biết, tôi chƣa hề giúp lễ bao giừo hết.
         - Thằng khùng chƣa! – ông từ nói một cách tức giận.
           Nếu mày không biết giúp lễ thì vô đây làm gì?

       Vừa nói ông ta vừa chộp lấy cái chỗi lông gà và đánh túi bụi
       lên đầu lên vai em thiếu niên khiến em cắm đầu chạy.


                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8