Page 4 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 4

Tôi liền la lớn: “Ông làm gì thế? Tại sao đánh em ấy? Em ấy
       đã làm gì đâu?

         - Tại sao nó vô phòng thánh, nếu nó không biết giúp
           lễ?
         - Ông đã hành động không phải lối.
         - Nhƣng hệ gì đến cha đâu?
         - Hệ lắm chứ! Đó là ngƣời bạn của tôi. Ông kêu nó lại
           cho tôi ngay lập tức, tôi có chuyện phải nói với em
           ấy.
         - Đầu bò! Ơi đầu bò!

       Ông từ vừa kêu vừa chạy theo em thiếu niên. Ông đoan quyết
       sẽ không xử tệ với em và dẫn em lại gần tôi. Cậu bé bƣớc tới,
       vừa run vừa khóc vì những cú chổi vừa nhận đƣợc.

       Một cách hết sức tƣơi cƣời, tôi hỏi em:

         - Em dự Thánh Lễ chƣa?
         - Thƣa không.
         - Vậy em hãy tới dự đi, sau đó tôi sẽ nói với em một
           chuyện làm em vui thích.

       Em hứa với tôi. Tôi có ý làm nhẹ đi nỗi cực lòng của em và
       để em đừng có ấn tƣợng xấu về nhân viên của phòng thánh.
       Tôi đã dâng Thánh Lễ, rồi cám ơn sau lễ nhƣ thƣờng lệ, sau
       đó tôi dẫn em thiếu niên vào một góc phòng ở phía đầu nhà
       thờ.

       Với nụ cƣời, và bảo đảm với em là em không pahỉ sợ ai đánh
       hết, tôi hỏi em:

         - Em dễ thƣơng của cha, em tên gì?
         - Thƣa tôi tên là Bartôlômêô Garelli

       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9