Page 5 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 5

- Quê em ở đâu?
         - Ở Asti.
         - Cha em còn sống không?
         - Không, cha tôi chết rồi.
         - Thế má em?
         - Má tôi cũng chết rồi.
         - Em mấy tuổi?
         - Mƣời sáu tuổi.
         - Em biết đọc biết viết chƣa?
         - Thƣa không biết gì hết.
         - Em rƣớc lễ lần dầu chƣa?
         - Chƣa.
         - Em đã xƣng tội chƣa?
         - Có, khi tôi còn nhỏ xíu.
         - Bây giờ em có đi học giáo lý không?
         - Không giám đi.
         - Tại sao?
         - Vì các bạn nhỏ tuổi hơn lại thuộc giáo lý, còn tôi lại
           lớn không biết gì. Bởi vậy tôi mắc cở không đi học
           giáo lý.
         - Nếu cha dạy riêng em, em có tới học không?
         - Thƣa sẽ tới và thích lắm.
         - Em sẽ thích tới phòng này không?
         - Thƣa em thích tới, nếu ngƣời ta không đánh em.
         - Hãy an tâm, không ai sẽ đánh đập em hết. Trái lại em
           sẽ là ngƣời bạn của cha đây. Em sẽ chỉ gặp cha thôi,
           không gặp một ngƣời nào khác. Vậy khi nào em muốn
           bắt đầu học giáo lý?
         - Khi nào tuỳ ý cha.
         - Chiều nay đƣợc không?
         - Ngay bây giờ có đƣợc không?
         - Thƣa đƣợc lắm ạ!
                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10