Page 6 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 6

Thế là tôi đứng dậy, làm dấu Thánh Giá trƣớc khi khởi sự,
       nhƣng cậu bé không làm vì cậu không biết làm. Với giờ học
       giáo lý đầu tiên này, tôi chỉ lo dạy em biết cách làm dấu
       Thánh Giá, biết nhận ra có Thiên Chúa là Đấng tạo thành
       muôn vật, và tại sao Ngài đã tạo thành chúng ta. Cậu học trò
       của tôi có trí nhớ kém quá, nhƣng nhờ chuyên cần và bền
       chí, sau vài buổi học diễn ra vào mấy ngày nghỉ, em đã học
       đủ các điều cần thiết để xƣng tội một cách tốt lành, và sau đó
       em đã đƣợc rƣớc lễ.

       Một vài thiếu niên khác đã gia nhập lớp học giáo lý với em
       này. Mùa đông năm ấy tôi chỉ muốn lo cho vài thanh thiếu
       niên đã lớn, cần đƣợc dạy giáo lý riêng biệt, nhất là những
       thanh thiếu niên vừa ra khỏi nhà tù.

       Điều này đã cho tôi thấy một điều hiển nhiên là, một khi ra
       khỏi chốn tù tội, nếu các thanh thiếu niên đó gặp đƣợc một
       bàn tay nhân hậu, một ngƣời lƣu tâm đến các em, tới bầu
       bạn với các em những ngày nghỉ việc, rồi tìm cách kiếm việc
       làm cho các em nơi những ông chủ lƣơng thiện, và thỉnh
       thoảng tới thăm các em trong các ngày thƣờng, thì chắc chắn
       các em sống một cuộc đời đàng hoàng, sẽ quên quá khứ của
       mình, và sẽ trở thành những Kitô hữu tốt lành và những công
       dân lƣơng thiện. Đó là nguồn gốc của Nguyện xá của chúng
       tôi, khu sinh hoạt của các thiếu niên. Công cuộc này đƣợc
       Chúa chúc lành và đã tăng trƣởng mau lẹ một cách tôi không
       ngờ bao giờ dám tƣởng tƣợng.

       KINH CẦU CÙNG THÁNH GIOAN BOSCO

       Lạy Thánh Gioan Bosco, là Cha và là Thầy của giới trẻ. Cha
       đã dạy Bartôlômêô Garelli bài học giáo lý đơn sơ vào dịp lễ
       Mẹ Vô Nhiễm ngày 8/12/1841. Qua bài giáo lý của Cha,       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11