Page 7 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 7

Bartôlômêô Garelli đã học biết Chúa và yêu mến Chúa suốt
       đời. Giờ đây, con xin dâng lên Cha Sách Giáo Lý Của Giáo
       Hội Công Giáo, bản dịch của T.T.Đ/MAC/OPN nhƣ là một
       hồng ân của Chúa Quan Phòngthƣơng ban cho chúng con để
       các Salêdiêng tạm sử dụng trong việc dạy Giáo Lý.

       Nguyện xin Cha làm cho tƣ liệu này trở thành con đuờng dẫn
       giới trẻ tới Tình Yêu Chúa. Xin Cha thƣơng chúc lành cho
       dịch giả, cho các Salêdiêng đã đóng góp công sức, thời gời
       để Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo này đƣợc hoàn
       thành. Đây chỉ là một tƣ liệu của ngƣời Salêdiêng, là một hạt
       giống nhỏ bé. Hy vọng nó sẽ phát sinh nhiều hoa trái tốt lành
       trong cánh đồng lúa mênh mông của các Thánh Tử Đạo Việt
       Nam.

       Nguyện xin Cha chúc lành cho tất cả những ai thành tâm
       thiện chí sử dụng tƣ liệu này để tự đào luyện mình sống đức
       tin thâm sâu và dạy Giáo Lý ngƣòi khác, dạy Giáo Lý bằng
       giáo dục và giáo dục bằng dạy Giáo Lý- để họ trở thành
       những Kitô hữu tốt và những công dân lƣơng thiện để nhiều
       ngƣời đƣợc sống an vui hạnh phúc đời này và đời sau. Amen.

                   Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu,

                             ngày 1/10/1993
                             Kỷ niệm 40 năm
          Tử đạo Hội Salêdiêng Don Bosco đến Việt NamNgười
                                Salêdiêng                                    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12