Page 8 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 8

CHÖC LÀNH CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC

       Tôi,
       Tổng Giám Mục
       PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH,
       chúc lành cho Dịch Giả,
       các Tu-sĩ Salêdiêng
       đã đóng góp công sức, thời giờ
       để SÁCH GIÁO LÝ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO này đƣợc
       hoàn hành.


       Sài Gòn, ngày 22- 2- 1994

       Phaolô NGUYỄN VĂN BÌNH
       Tổng Giám Mục Sài Gòn
       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13