Page 9 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 9

VIẾT TẮT


       I. KINH THÁNH

       Ac : Ai-ca
       Kg : Khác-gai
       Am : A-mốt
       Kh : Khải huyền
       Br : Ba-rúc
       Kn : Khôn ngoan
       Cl : Cô-lô-xê
       Lc : Lu-ca
       Cn: Châm ngôn
       Lv : Lê-vi
       1Cr : 1Cô-rin-tô
       Mc: Mác-cô
       2Cr : 2Cô-rin-tô
       1Mcb : Ma-ca-bê quyển I
       Cv : Công vụ tông đồ
       2Mcb : Ma-ca-bê quyển II
       Dc : Diễm ca
       Mk : Mi-kha
       Dcr : Da-ca-ri-a
       Ml : Ma-la-khi
       Ds : Dân số
       Mt : Mát-thêu
       Dt : Do-thái
       Nk: Na-khum
       Đn : Đa-ni-en
       Nkm : Nơ-khe-mi-a
       Đnl: Đệ- nhị-luật
       Ôv : Ô-va-đi-a (Abđi-a)                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14