Tin Tức Sinh Hoạt Các Liên Nhóm

LIÊN NHÓM

NGÀY / THỜI GIAN

LIÊN NHÓM TRƯỞNG

ANAHEIM

Chúa Nhật tuần thứ hai

7:45 AM - 9:15 AM

Anh Nguyễn Hồng Phúc
(562) 640-0471

COSTA MESA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Trần Ngọc Dũng

(714) 412-4500

HUNTINGTON BEACH

Chúa Nhật tuần thứ hai

10:30 AM - 11:30 AM

Anh Huỳnh Tân
(714) 510-5919

ORANGE

Thứ Bảy tuần thứ hai

5:00 PM - 6:00 PM

Anh Nguyễn Michael Duy
(714) 390-7203

SADDLEBACK

Thứ Bảy tuần thứ hai

8:00 AM - 9:30 AM

Anh Trịnh Gia Vỹ
(949) 638-1382

ST. BARBARA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Phạm Khánh

(714) 458-2220

ST. CECILIA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Nguyễn Văn Nhuệ
(949) 310-4372

ST. COLUMBAN

Chúa Nhật tuần thứ tư

9:30 AM - 11:30 AM

Anh Cao Dương
(714) 200-3000

ST. POLYCARP

Chúa Nhật tuần thứ hai

2:30 PM - 4:00 PM

Anh Peter Hồ
(714) 232–0538

TAM BIÊN

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Chị Huỳnh Anh Đào
(714) 785-8009

THÁNH LINH

Chúa Nhật tuần thứ hai

8:30 AM – 10:00 AM

Anh Nguyễn Xuân Sương

(714) 467-8564

WESTMINSTER

Thứ Sáu tuần thứ ba

7:00 PM - 8:30 PM

Anh Phạm Bắc

(714) 260-5584

GIOAN TIỀN HÔ

Mỗi Chúa Nhật

9:00 AM - 10:00 AM

Anh Trần Quang Tuyến

(714) 557-5054

ĐỨC MẸ LAVANG

Chúa Nhật đầu tháng

11:30AM - 1:30PM

Anh Nguyễn Văn Hãn
(714) 260-3949

Nhóm PHỤNG VỤ

Thứ Sáu đầu tháng

7:30 PM - 9:00 PM

Chị Mai Linh Sơn

(714) 612-3224

 

Thánh Kinh Công Giáo
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Cẩm Nang Lãnh Đạo
Phong Trào Cursillo

CamNangLanhDao