Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840 

Linh Hướng:                  Lm. Phêrô Nguyễn Thành Tài

Phụ Tá Linh Hướng:     Lm. Phaolô Trần Quang Lộc

Chuc  Ten Điện Thoại Email
Chủ Tịch:  P.X. Hoàng Liên (714) 251-0483  lhoang2004@yahoo.com
Thư Ký: Maria Phạm Thu Huệ (714) 363-7143  thuky@vietcursillo.org
Thủ Quỹ:  Maria Lâm Thu Hải (714) 454-3492  thuquy@vietcursillo.org
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien@vietcursillo.org
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien@vietcursillo.org
Khối Khóa Ba Ngày:  Lucia Dương (714) 710-1170  luciaim@yahoo.com
Khối Hậu Cursillo:  Phêrô Nguyễn Ngân Sơn (714) 837-3754  khoihau@vietcursillo.org
Trường Lãnh Đạo:  Maria Nguyễn Thị Long  (714) 612-1607  longthuyen2@gmail.com
Khối Truyền Thông:   Marianna Vũ Mộng Mơ (949) 326-3618  ktt@vietcursillo.org


Thánh Kinh Công Giáo
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Cẩm Nang Lãnh Đạo
Phong Trào Cursillo

CamNangLanhDao