Page 3 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 3

Yêu Thương Và Phục Vụ

    Mark 9: 33-37
    Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới
    nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì
    vậy?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai
    là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười
    Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt
    hết, và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, Người đem một em
    nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em
    nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón
    Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai
    Thầy".


    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org ____________________Trang 3
   1   2   3   4   5   6   7   8