Page 7 - Bản Tin ULTREYA Tháng 06, 2021
P. 7

Yêu Thương và Phục Vụ                  ● Hồng Ân ●


  Tương quan giữa yêu thương và phục vụ theo Tin Mừng

    Phục vụ thực sự phải bắt nguồn từ đức mến.
  Theo thánh Gioan tông đồ, phục vụ là cách thể hiện tình yêu thương không phải
  bằng lời nói xuông trên đầu môi chót lưỡi, nhưng là yêu thương một cách chân
  thành và bằng việc làm (x. 1Ga 3,18). Còn theo thánh Phaolô, phục vụ là biểu lộ
  tình yêu không ích kỷ (x. 1Cr 13,5), không tìm tư lợi, nhưng tìm lợi ích của người
  khác, không tìm kiếm mình, nhưng là hiến mình. Như vậy phục vụ có thể coi như
  là cách diễn tả cao đẹp nhất của điều răn ỵêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền
  dạy cho các môn đệ của Người là phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương
  chúng ta và hiến mạng sống vì chúng ta. Chúa Giêsu cũng khuyên nhủ các môn
  đệ xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải
  làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9:35) và “Ai muốn làm
  lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10:43)

    Phục vụ với thái độ khiêm nhường thực sự.

  Ngoài đặc điểm phục vụ là biểu lộ tình yêu vị tha trên đây, phục vụ còn diễn tả
  một đặc điểm khác của tình yêu. Ðó là khiêm nhường. Khi dạy các môn đệ phải
  rửa chân cho nhau, Ðức Giêsu muốn nói rằng họ phải phục vụ nhau trong tinh
  thần bác ái khiêm nhường. Bác ái và khiêm nhường cộng lại làm nên sự phục vụ
  theo Tin Mừng. Sách Gương Chúa Giêsu viết: "Khiêm nhường là mình là sao thì
  đánh giá mình là vậy, xem xét mình trong sự hèn mọn của mình, tủi hổ vì các
  khiếm khuyết của mình, xác tín mình nhỏ nhất so với mọi người". (1)

    Phục vụ theo gương Đức Kitô

  Chúa Giêsu đã đến thế gian để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Người
  đã phán với các môn đệ rằng: “Cũng như Con Người đến không phải để được
  người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc
  muôn người." (Mt 20:28)

  Noi gương phục vụ của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta, người Cur-
  sillista chúng ta cũng phải yêu thương và phục vụ tha nhân qua đời sống làm
  chứng tá cho Thiên Chúa Tình Yêu trong ngày thứ tư với tinh thần bác ái và
  khiêm nhường.

  Sau khi đã tìm hiểu mối tương quan giữa yêu thương và phục vụ theo Tin Mừng,
    Bản Tin Ultreya Tháng 06 - 2021___________________www.vietcursillo.org_____________________Trang 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12