Page 11 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 11

Gv : Giảng viên
        1Tx
        1Thê-xa-lô-ni-ca
       Hc : Huấn ca
        2Tx : 2Thê-xa-lô-ni-ca
       Hs : Hô-sê
        1V : Sách các Vua quyển I
       Is :I-sai-a
        2V : Sách các Vua quyển II
       Kb : Kha-ba-cúc
        Xh : Xuất hành
       Xp : Xô-phô-ni-a             BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

       AA   Apostolicam actuositatem
       Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II

       AG   Ad gentes
       Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Công đồng Va-ti-ca-
       nô II

       Ben   De Benedictionibus
       Sách các phép

       CA   Centesimus annus
       Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-
       lô II

       Catech. R   Catechismus Romanus
       Sách Giáo Lý Rô-ma của Công đồng Tren-tô                                    11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16