Page 12 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 12

CCEO Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
       Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phƣơng

       CD   Christus Dominus
       Sắc lệnh về Giám mục của Cđ Va-ti-ca-nô II

       CDF Congrégation pour la doctrine de la foi
       Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin

       CID Codex Iuris Canonici
       Bộ Giáo Luật

       CL   Christifideles laici
       Tông huấn Kitô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an
       Phao-lô II

       COD  Conciliorum oecumenicorum decreta
       Các sắc lệnh Công đồng chung

       CT   Catechesi tradendae
       Tông huấn giảng dạy Giáo Lý của Đức Thánh Cha Gio-an
       Phao-lô II

       DCG  Directorium Catecheticum Generale
       Sách hƣớng dẫn chung về Giáo Lý

       DeV Dominum et Vivificantem
       Thông điệp Ngƣời là Chúa và Đấng Ban sự sống của Đức
       Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.

       DH   Dignitatis humanae
       Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II


       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17