Page 13 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 13

DM   Dives in misericordia
       Thông điệp Thiên Chúa Giàu lòng Thƣơng xót của Đức
       Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

       DS   Denziger-
       Schonmetzer,EnchiridionSymbolorum,definitionum      et
       declarationum de rebus fidei et morum
       Tuyển tập các Tín Biểu, các Định Tín và tuyên bố về đức tin
       và luân lý.

       DV   Dei Verbum
       Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II

       EN   Evangelii nuntiandi
       Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an
       Phao-lô II

       FC   Familiaris consortio
       Tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

       GE   Gravissimum educationis
       Tuyên ngôn về Giáo dục kitô giáo của Công đồng Va-ti-ca-
       nô II

       GS   Gaudium et spes
       Hiến chế về Mục Vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

       HV   Humanae Vitae
       Thông điệp Sự Sống Con Ngƣời của Đức Thánh Cha Phao-lô
       VI

       IGLH Introductio generalis LH
       Dẫn nhập tổng quát về Các Giờ Kinh Phụng Vụ


                                    13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18