Page 14 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 14

IGMR      Institutio generalis MR
       Chỉ dẫn Tổng quát về Sách lễ Rô-ma

       IM   Inter Mirifica
       Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô
       II

       LE   Laborem exercens
       Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô
       II

       LG   Lumen gentium
       Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II
       LH   Liturgie des heures
       Các giờ kinh Phụng vụ

       MC   Marialis cultus
       Tông huấn tôn kính Đức Maria của Đức Thánh Cha Phao-lô
       VI

       MD   Mulieris dignitatem
       Tông thƣ về phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an
       Phao-lô II

       MF   Misterium Fidei
       Thông điệp mầu nhiệm Đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô
       VI

       MM Mater et Magistra
       Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

       MR   Missel Romain Sách lễ Rô-ma

       NA   Nostra aetate

       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19