Page 15 - Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
P. 15

Tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài KiTô giáo của công đồng
       Va-ti-ca-nô II

       OBA Ordo baptismi adultorum
       Nghi thức Rửa tội ngƣời lớn

       OBP Ordo baptismi parvulorum
       Nghi thức Rửa tội trẻ em

       OCF Ordo confirmationis
       Nghi thức Thêm sức


       OcM Ordo celebrandi Matrimonium
       Nghi thức Hôn phối

       OCV Ordo consecrationis virginum
       Nghi thức Thánh hiến trinh nữ

       OE   Orientalium ecclesiarum
       Sắc lệnh về Giáo hội Đông phƣơng của Công đồng Va-ti-ca-
       nô II

       OEx Ordo exequiarum
       Nghi thức An táng

       Off.lect.   Office des lectures
       Giờ kinh sách

       OICA Ordo initiationis christianae adultorum
       Nghi thức Gia nhập Hội thánh cho ngƣời lớn

       OP   Ordo poenitentiae
       Nghi thức Giải tội

                                    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20