Khối Tiền Cursillo

Book #3528

from MA image carousel

Events in July 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 26, 2023
June 27, 2023
June 28, 2023
June 29, 2023
June 30, 2023
July 1, 2023
July 2, 2023
July 3, 2023
July 4, 2023
July 5, 2023
July 6, 2023(1 event)

Trường Lãnh Đạo


July 6, 2023

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703
United States
July 7, 2023
July 8, 2023
July 9, 2023
July 10, 2023
July 11, 2023
July 12, 2023
July 13, 2023
July 14, 2023
July 15, 2023
July 16, 2023
July 17, 2023
July 18, 2023
July 19, 2023
July 20, 2023(1 event)

Trường Lãnh Đạo


July 20, 2023

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703
United States
July 21, 2023
July 22, 2023
July 23, 2023
July 24, 2023
July 25, 2023
July 26, 2023
July 27, 2023
July 28, 2023
July 29, 2023
July 30, 2023
July 31, 2023
August 1, 2023
August 2, 2023
August 3, 2023(1 event)

Trường Lãnh Đạo


August 3, 2023

Trung Tâm Công Giáo
1538 Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703
United States
August 4, 2023
August 5, 2023
August 6, 2023

June 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
  • Họp Trợ Tá Đúc Kết 2 Khóa
9
10
11
12
13
14
15
  • Họp Ban Tiền-Cursillo
16
17
18
  • Đại Ultreya
19
20
21
22
  • Trường Lãnh Đạo
23
24
25
26
27
28
29
  • Họp VPĐH và BĐH các Liên Nhóm
30

Powered By EmbedPress