Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840 
Linh Hướng:                  Lm. Phêrô Nguyễn Thành Tài
Phụ Tá Linh Hướng:     Lm. Phaolô Trần Quang Lộc

Chủ Tịch:                                P.X. Hoàng Liên                         Điện Thoại: (714) 251-0483          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Ký:                                 Maria Phạm Thu Huệ                Điện Thoại: (714) 363-7143          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ Quỹ:                                Maria Lâm Thu Hải                    Điện Thoại: (714) 454-3492           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Tiền Cursillo:                P.X. Lê Văn Phong                     Điện Thoại: (714) 722-9682           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Khóa Ba Ngày:              Lucia Dương                              Điện Thoại: (714) 710-1170           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Hậu Cursillo:                 Phêrô Nguyễn Ngân Sơn          Điện Thoại: (714) 837-3754           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường Lãnh Đạo:                 Maria Nguyễn Thị Long            Điện Thoại: (714) 612-1607           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Palanca:                        Têrêsa Phạm Minh Chi              Điện Thoại: (714) 884-7276           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Truyền Thông:              Marianna Vũ Mộng Mơ              Điện Thoại: (949) 326-3618           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.xxxfuckvideofree.com

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Cẩm Nang Lãnh Đạo 
 Phong Trào Cursillo

CamNangLanhDao