Contact

Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840 

Linh Hướng:                  LM. Phêrô Nguyễn Thành Tài

Phụ Tá Linh Hướng:     LM Gioan Baotixita John Nguyễn Duy Anh Dũng

Chức
Tên
Điện Thoại Email
Chủ Tịch:  P.X. Hoàng Liên (714) 251-0483  lhoang2004@yahoo.com
Thư Ký: Maria Phạm Thu Huệ (714) 363-7143  thuky@vietcursillo.org
Thủ Quỹ:  Maria Lâm Thu Hải (714) 454-3492  thuquy@vietcursillo.org
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien@vietcursillo.org
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien@vietcursillo.org
Khối Khóa Ba Ngày:  Đa Minh Vũ Đăng Quang (657) 377-8740
Khối Hậu Cursillo:  Phêrô Nguyễn Ngân Sơn (714) 906-3537  khoihau@vietcursillo.org
Trường Lãnh Đạo:  Maria Nguyễn Thị Long  (714) 612-1607  longthuyen2@gmail.com
Khối Truyền Thông:   Marianna Vũ Mộng Mơ (949) 793-5491  ktt@vietcursillo.org

Get in Touch

Numbers

Email

Business Hours

Send Us a Message