Liên Lạc

Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840

Linh Hướng  Lm. Phêrô Nguyễn Thành Tài  ttnguyen80@yahoo.com  (714) 756-1263 
Cha phụ tá linh hướng   Lm. Nguyễn Duy Anh Dũng   FatherJohnDuy@HolySpiritFV.org  (714) 963-1811 x103 

 

Chuc  Ten Điện Thoại  Email
Chủ Tịch:  P.X. Hoàng Liên (714) 251-0483 lhoang2004@yahoo.com
Thư Ký: Maria Phạm Thu Huệ (714) 363-7143  thuky.vietcursillo.oc@gmail.com
Thủ Quỹ:  Maria Lâm Thu Hải (714) 454-3492  thuhailampham@yahoo.com
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682 khoitien.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Ba Ngày Cursillo Đa Minh Vũ Đăng Quang (657) 377-8740 khoi3ngay.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Hậu Cursillo Phêrô Nguyễn Ngân Sơn (714) 906-3637 khoihau.vietcursillo.oc@gmail.com
Trường Lãnh Đạo Maria Nguyễn Thị Long (714) 612-1607 khtruonglanhdao.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Palanca Têresa Phạm Minh Chi (714) 884-7276 khoipalanca.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Truyền Thông:   Marianna Vũ Mộng Mơ (949) 793-5491 khoitruyenthong.vietcursillo.oc@gmail.com