PHONG TRÀO CURSILLO – NGÀNH VIỆT NAM – GIÁO PHẬN ORANGE

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

LM Nguyễn Thành Tài
Linh Hướng

LM Nguyễn Duy Anh Dũng
Phụ Tá Linh Hướng

Phêrô-Maria
Võ Phi Khanh


Phạm Thu Huệ
Thư KýPhạm Lâm Thu Hải
Thủ Quỹ

Lê Văn Phong
Khối Tiền 

Vũ Đăng Quang
Khối Ba Ngày 

Nguyễn Ngân Sơn
Khối Hậu

 

 Nguyễn Thị Long
Trường Lãnh Đạo

Phạm Minh Chi
Khối Palanca

 

CÁC KHỐI ĐIỀU HÀNH