Contact

Địa Chỉ Liên Lạc:
1087 Santa Rosa Ave. 
Costa Mesa, CA 92626 

Linh Hướng:                  LM. Phêrô Nguyễn Thành Tài

Phụ Tá Linh Hướng:     LM Gioan Baotixita John Nguyễn Duy Anh Dũng

Chức Tên Điện Thoại Email
Chủ Tịch:  P.M. Võ Khanh (714) 900-3807  pm.khanhvo@gmail.com
Thư Ký: Maria Phạm Thu Huệ (714) 363-7143  thuky@vietcursillo.org
Thủ Quỹ:  Maria Lâm Thu Hải (714) 454-3492  thuhailampham@yahoo.com
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Tiền Cursillo P.X. Lê Văn Phong (714) 722-9682  khoitien@vietcursillo.org
Khối Ba Ngày Cursillo Đa Minh Vũ Đăng Quang (657) 377-8740 khoi3ngay.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Hậu Cursillo:  Phêrô Nguyễn Ngân Sơn (714) 906-3537  khoihau.vietcursillo.oc@gmail.com
Trường Lãnh Đạo:  Maria Nguyễn Thị Long  (714) 612-1607  khtruonglanhdao.vietcursillo.oc@gmail.com
Khối Truyền Thông:  

 khoitruyenthong.vietcursillo.oc@gmail.com

Get in Touch

Numbers

Email

Business Hours

Send Us a Message