DonUngVien

PHONG TRÀO CURSILLO


NGÀNH VIỆT NAM, GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA - KHỐI TIỀN CURSILLO

ĐƠN GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN THAM DỰ KHÓA CURSILLO #

: Thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2024 – Chúa Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024
: Thứ Năm ngày 23 tháng 5 năm 2024 – Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024
PHẦN I: LÝ LỊCH TỔNG QUÁT CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ VÀ CỦA ỨNG VIÊN
A. NGƯỜI BẢO TRỢ
4. Anh/Chị có thường xuyên tham gia các sinh hoạt Hậu Cursillo (hội nhóm thân hữu, Ultreya Liên nhóm, Đại Ultreya):
B. ỨNG VIÊN
1. Tên Ứng Viên:
1. Tên Ứng Viên:
Tên Thánh
Họ
Tên Đệm
Tên
5. Phái :

ƯNG THUẬN CỦA ỨNG VIÊN

Với sự giới thiệu của Người / Nhóm Bảo Trợ, tôi xin tham dự Khóa Cursillo nếu đơn này được chấp thuận.

Thể Lệ Bảo Trợ

  1. Xin Người/Nhóm Bảo Trợ điền đầy đủ các chi tiết nơi Phần I và Phần II của Đơn Giới Thiệu Ứng Viên. Trường hợp đơn chưa điền đầy đủ các chi tiết yêu cầu, Khối Tiền Cursillo sẽ hoàn lại đơn cho Liên Nhóm để trao cho Người/Nhóm Bảo Trợ để hoàn tất.
  2. Sau khi điền xong Đơn Giới Thiệu Ứng Viên, xin vui lòng:
    • Chuyển Đơn đến Trưởng Ban Tiền Cursillo thuộc Liên Nhóm của Người/Nhóm Bảo Trợ.
    • Người/Nhóm Bảo Trợ ngoài giáo phận, xin gởi Đơn về địa chỉ Khối Tiền Cursillo: 8621 Jennrich Ave, Westminster, CA 92683 hoặc Email: khoitien.vietcursillo.oc@gmail.com
  3. Hạn chót nhận đơn: ngày 28 tháng 2 năm 2024.
  4. Lệ phí $200/Khóa sinh. Chi phiếu xin ghi tên: Lisa Bui. Sau khi nộp đơn mà không thể tham dự, xin cho biết trước ngày 15 tháng 4 năm 2024, và lệ phí sẽ được hoàn lại. Nếu thông báo không tham dự khóa sau ngày 15 tháng 4 năm 2024, lệ phí sẽ được giữ lại để thanh toán chi phí cho việc tổ chức khóa. Qua năm 2025 nếu quý vị tham dự khóa Cursillo do VPĐH Giáo Phận Orange tổ chức thì sẽ không phải đóng lệ phí tham dự.

PHẦN II : CHI TIẾT ỨNG VIÊN, NHẬN XÉT VÀ CAM KẾT CỦA NGƯỜI / NHÓM BẢO TRỢ

A. TIẾN TRÌNH KẾT BẠN

1. Thời gian làm quen và kết bạn :
1. Thời gian làm quen và kết bạn :
tháng
năm
2. Đã trao đổi kinh nghiệm sống đức tin :
3. Nhận xét về gia cảnh của Ứng Viên :
.
Người phối ngẫu ưng thuận Ứng Viên tham dự khóa Cursillo :
4. Nhận xét về Ứng Viên - Ứng Viên là Người :
Tình trạng sức khỏe cần lưu ý:
5. Đã cầu nguyện, xin Palanca cho Ứng Viên:

B. CHUẨN BỊ CHO ỨNG VIÊN HỘI NHẬP PHONG TRÀO SAU KHÓA HỌC

1. Đã giải thích cho Ứng Viên về:
2. Đã trao các tài liệu cho Ứng Viên để Ứng Viên tìm hiểu về Phong Trào:
3. Đã mời Ứng Viên tham dự Hội Nhóm:

C. CAM KẾT BẢO TRỢ

Người Bảo Trợ Ký Tên:

PHẦN III: Ý KIẾN